Information om behandling av personuppgifter

Denna information riktar sig till dig som själv har ansökt om att bli försäkringsinformatör eller för att en arbetsgivare eller ett fackförbund som du representerar har gjort en ansökan för din räkning och åtagit sig att lämna informationen till dig. Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter i samband med ditt uppdrag.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner för hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Administration av uppdragsförhållandet

Vi behandlar bland annat uppgift om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att administrera uppdragsförhållandet med dig, såsom att genomföra och utvärdera utbildningar och i förekommande fall betala ut ersättning för inkomstbortfall i samband med att du genomför en utbildning. Om du är en facklig försäkringsinformatör kan vi också behandla uppgift om ditt personnummer. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke till att inneha uppdraget som försäkringsinformatör för våra försäkringar. De känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, om du är en facklig försäkringsinformatör, är vilken facklig organisation du representerar. Behandlingen grundar vi på ditt uttryckliga samtycke.

Hantera och underhålla relationer

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) för att informera om våra kommande seminarier och event som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att behålla och utveckla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.